“Thần khẩu hại xác phàm”
EQ căn bản
Rất nhiều người hay bảo: em không ngọt được, em không nói dài được, em không thảo mai được, em không gãy gọn được..v...v... em không rất rất nhiều thứ, sau đó chốt hạ lại TÍNH EM NÓ THẾ RỒI, sống khác đi là giả dối, em không làm thế …
mẹ Siêu nhân: Bàn về Tham – Sân – Si
EQ căn bản
Lời khuyên “Tam Vô” nghe thật dễ dàng, nhưng loài người đâu có dễ dàng phục thiện. Vì con người, đã đời đời kiếp kiếp bị những phiền não, “Tam độc” căn bản chi phối. Voi là một con vật quan trọng hàng đầu trong số những thú vật được con …