mẹ Siêu nhân: Bàn về Tham – Sân – Si
EQ căn bản
Lời khuyên “Tam Vô” nghe thật dễ dàng, nhưng loài người đâu có dễ dàng phục thiện. Vì con người, đã đời đời kiếp kiếp bị những phiền não, “Tam độc” căn bản chi phối. Voi là một con vật quan trọng hàng đầu trong số những thú vật được con …