Làm sao để dịu dàng, ngọt ngào với chồng?

Mình già rồi mà rất tồ và ruột ngựa lắm, không tài nào dịu dàng, ngọt ngào với chồng được. Mình dễ nóng tính, nói chuyện rất hay ngang ngang. Bởi vậy cứ mỗi lần tranh luận là y rằng chiến tranh xảy ra.