Selina: Làm sao hướng người khác theo ý mình?

làm thế nào có thể hướng cảm xúc và hành động người khác theo ý muốn của mình