Vợ chồng là sở hữu của nhau ?!
EQ căn bản
Mình thấy một điều làm chúng ta vô cùng khổ sở chính là từ trong cách nghĩ của mình, chúng ta đã cho rằng vợ chồng là sở hữu của nhau. Điều này vô tình khiến chúng ta cư xử với chồng/vợ như vật sở hữu của mình: nào thì …