Phụ nữ Việt Nam cái gì cũng biết, chỉ không biết hạnh phúc

thực ra, khi nghiên cứu về phụ nữ Việt, cũng có thể nói câu này: “Phụ nữ Việt Nam cái gì cũng biết, chỉ không biết hạnh phúc”.
Có hai khía cạnh khiến phụ nữ chúng ta không hạnh phúc.
Thứ nhất là chúng ta chẳng hiểu hạnh phúc thực sự là gì.